Carousel imageCarousel image

آنچه امروزه فرهنگ جهان ايرانى ناميده ميشود برايند هزاران سال سرگذشت باشندگان سرزمينی بزرگ است كه از خُتن تا فرنگ گسترده و در جهان فراگير است. هر بخش گیتاشناسی اين گستره ی فرهنگى به تنهايى ميراث دار است و می کوشد تا دور از هياهوهاى دينداران و سياستمداران و مرزهاى سياسى کنونی، راه روشنى را برای فرزندان و آيندگان در راستاى پاسداری داده هاى چندين هزار ساله نياكان فراهم نمايد. دانشگاه جهانى كورُش بزرگ كه به نام يكى از بزرگترين رادمردان اين گستره ی فرهنگ، كورش هخامنشى مي باشد در راستاى همين آرزو ها بنياد گذارى شده است. اين دانشگاه با همكارى فرهيختگانى كه فرزند همين خاستگاه هستند، برای پرورش و شكوفایى بيش از پيش اين فرهنگِ بزرگ كه پَسامدهاى جهانى خود را در تمدن هاى ديگر نيز به يادگار گذاشته است، زمينه را بگونه یى فراهم خواهد ساخت که كرانه هاى آن استوار و از گزند روزگار دور بمانند .

پیک های دانشگاه

آنچه که در پیک دانشگاه بجویندگان دانش ارمغان خواهد شد، برآیند بررسی های دانشیک در همۀ زمینه های فرهنگی، هنری، باستانشناسی، زبانشناسی، ادبسار، فرزان، رامیاری - دین شناسی- روانشناسی- مردم شناسی- هازه شناسی- استوره شناسی- گیتا شناسی- شاهنامه شناسی... و همچنین بازنمود یافته های نوین در پیوند با آسیای میانه، بوم قفقاز و گستره ی فراخدامنِ فرهنگ ایرانی از ورز رود تا میانرودان خواهد بود.دانشگاه به یارمندی سه پیکِ آموزشی: «پیک دانشگاه» - «پیک زرافشان» - و «پیک دیدگاهها» دامنۀ دانش آموزی را برای جویندگان دانش گسترش می دهد.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

آموزش از راه دور با نرم ابزارهای گوگل

آموزش از راه دور، روندی است نوین برای پسیجیدن فرایند یادگیری. کاربرد چنین روش آموزشی، و بهره مندی از فناوری های نوین در فرایند آموزش از راه دور ، زمینه ی گسترش دانش و فراپویی دانش پژوهان جوان و دیگر جویندگان دانش را فراهم می آورد. بدین رو برای گسترش برنامه های آموزشی در چارچوب روش های آموزش باز، و آموزش برای همه، در همه جا، و در هر زمان ، دانشگاه جهانی کورش بزرگ بر پایه ی پژوهش و گسترش آموزش والا،بنیادگذاری شده است .

تمامی نرم ابزارهای دانشگاه جهانی کورش بزرگ زیر نگاه شرکت گوگل میباشد . محیط کار دانشجویان ، استادان و کاربران دانشگاه در فضاهای استانداردی که توسط Google for Education ایجاد شده اند انجام می پذیرند . از جمله این برنامه ها : کلاسهای گوگل , حساب کاربری جیمیل , تقویم کاری , گوگل میتینگ , گوگل فرم ,گوگل درایو و ... میباشد . ادامه...

Fairfield County School District

Future of the Classroom

This is Jamboard