انجمن بنیاد گذاران

 1. بنیاد گذاران: ساختار دانشگاه در سال 2012 به کوشش گروهی فرهیخته بنام ؛

Cyrus The Great International Open Academy بنیاد گذاری شده است.

 • فهرست بنیاد گذاران :

 • سرکار بانو شمیران آبرامیان : کنشگر فرهنگی

 • آقای هومر آبرامیان: کارشناس در تاریخ و فرهنگ

 • سرکار بانو دکتر مهشید ارفع نیا اسدی :کارشناس در ساختار اداری دانشگاهی

 • آقای دکتر سیروس اسدی :کارشناس در ساختار دانشیک دانشگاهی

 • آقای دکتر سیروس بهزادی :کنشگر فرهنگی

 • آقای مهندس فیروز فیروزنیا : کارشناس در ساختار حقوقی دانشگاهی

 • آقای کورش معصومی قشلاقی : کارشناس در ساختار رایانه ای

 • آقای دکتر مسعود میرشاهی : کارشناس در ساختار دانشیک دانشگاهی

شمیران آبرامیان

هومر آبرامیان

دکتر مهشید ارفع نیا اسدی

دکتر سیروس اسدی

دکتر سیروس بهزادی

مهندس فیروز فیروزنیا

کورش معصومی قشلاقی

پروفسور مسعود میرشاهی

 • وظایف و اختیارات گروه بنیاد گذاران

 • گسترش نام و اعتبار دانشگاه،تعیین هدف و آرمان ها، ایجاد چارچوب سازمانی بایسته برای رسیدن به هدف ها و آرمان ها، تعیین و تصویب آیین نامه های داخلی و انتخاب رئیس و منشی گروه.

 • شناسایی و جذب افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت های لازم برای عضویت در گروه دیده بانان.

 • تامین منابع مالی ، پرسنلی و فیزیکی مورد نیاز دانشگاه از منابع عمومی یا دولتی با حفظ استقلال دانشگاه.


 • مدت زمان خدمت

 • مدت زمان خدمت اعضای گروه بنیاد گذاران تمام عمر است.

 • وظایف و اختیارات اعضا قابل واگذاری به دیگری نیست ، مگر در شرایط ذکر شده در بخش زیر:

 • هریک از اعضا، می باید فردی را به جانشینی خود معرفی کند تا در صورت درگذشت، ناتوانی جسمی/ روانی یا ناتوانی در اجرای وظایف خود به هر دلیل مٌوجه دیگر ، جانشین او شود. فرد معرفی شده فقط در شرایط بالا می تواند عضو گروه بنیاد گذاران شود. انتصاب فرد به عضویت گروه با حداقل 4 رای مثبت 7 نفر اعضای باقیمانده امکان پذیر است. در این صورت وظایف و اختیارات او با سایر اعضا یک سان خواهد .

 • گروه بنیاد گذاران را نمی توان منحل کرد یا اعضای آن را تقلیل داد.