درباره ما

دانشگاه جهانی کورش بزرگ با آماج گسترش دانش در گستره ی فرهنگ ایرانی بر دوازده پایه شالوده ریزی شده است.

بخش آموزش بر شش نهاد استوار است :

  1. استاد

  2. دانشیار

  3. استادیار

  4. آموزشیار

  5. استادان شاینده

  6. آموزگاران تالار دیدار و گفتار

  • رشته های دانشگاه :

  • پیک های دانشگاه: دو گاهنامه نوشتاری و دیداری

پیک دانشگاه، CGIOU Report : گاهنامه ی نوشتاری با گزیده هایی از جستارهای پژوهشگران

پیک زرافشان، CGIOU Viseo Report : گاهنامه ی دیداری و شنیداری ، از نخبگان گستره فرهنگی

پیک دیدگاه ها ، CGIOU Viewpoint : گنجینه نوشتاری از دیدگاه های پژوهشگران در رشته های گوناگون

  • برنامه های پشتیبان :

شاهنامه دانشگاه: پدیده یی نو در زمینه ی شاهنامه شناسی

فرزانگان: کارنامه دانشبانان، دانشیاران و آموزگاران ; از نخبگان گستره فرهنگی

کتاب خانه: گنجینه نوشته های بندهش

واژه نامه دانشگاه: کاربرد واژه ها و برابر سازی با واژه های بیگانه