شورای دانشگاه

 • شورای دانشگاه

 • شورای دانشگاه، پس از انجمن دیده بانان ، بالاترین اندام دانشگاه در روند آموزشی، اداری و اجرایی دانشگاه است.

 • اعضای اصلی این شورا عبارتند از: رئیس و معاونان دانشگاه، روسای دانشکده ها، خزانه دار، رئیس امور دانشجویان، و رئیس مرکز رایانه. روسای مراکز محلی و منطقه ای و مشاوران حقوقی در موارد لازم برای شرکت در نشست شورا دعوت میشوند. گروه سرپرستی دانشگاه از گروه مدیران رشته های گوناگون دانشگاه و پاسخ وران بخش های آموزشی، دانشجویی، حقوقی، مالی، و رایانه ای تشکیل شده است .

 • رئیس دانشگاه ، ریاست شورا را بر عهده دارد. رئیس شورا می تواند به اختیار خود سه تن از اعضا شورا را به عنوان قائم مقام خود نامزد کند. شورا با رای اکثریت اعضا، یکی از این سه تن را انتخاب می کند. فرد انتخاب شده، در غیاب رئیس شورا وظایف او را بر عهده خواهد داشت.


 • وظایف و اختیارات شورای دانشگاه


 • پژوهش در مورد و پیشنهاد توسعه حوزه فعالیت دانشگاه به انجمن دیده بانان.

 • پژوهش و تهیه ضوابط و شرایط لازم برای افزودن برنامه های آموزشی جدید.

 • پیشنهاد ایجاد مراکز آموزشی محلی یا منطقه ای جدید و یا انحلال مرکزی از مراکز موجود.

 • پیشنهاد تغییرات در ساختار سازمانی دانشگاه، ایجاد یا حذف ادارات، ادغام وظایف ادارات برای جلوگیری از دوباره کاری.

 • پیشنهاد ایجاد برنامه آموزشی جدید یا حذف برنامه ای موجود.

 • پیشنهاد و ایجاد حدود برای پذیرش دانشجو در هر برنامه به منظور حفظ کیفیت بالای آموزش.

 • تصویب آیین نامه ها، برنامه ها، ضوابط و مواد درسی پیشنهاد شده از سوی انجمن دانش بانان

 • پیشنهاد و تدوین آیین نامه های پذیرش دانشجو و

 • تدوین و تصویب ضوابط ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان انتقالی

 • تدوین آیین نامه ها و ضوابط لازم برای تماس و همکاری با واحد های بیرون دانشگاه.

 • برآورد احتیاجات و نیازهای سالیانه دانشگاه از نظر نیروی انسانی ، امکانات و وسایل و یافتن راه هایی برای حل مشکل های پیش رو.

 • بررسی و تصویب آیین نامه های پیشنهاد شده از سوی انجمن های دانشگاه.

 • بررسی و تایید آیین نامه ها و سیاست های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری، مالی، فرهنگی و سازمانی دانشگاه .

 • تدوین آیین نامه ها و مقررات لازم برای فروش تولیدات دانشگاه بر اساس قوانین و مقررات جاری.

 • بررسی عملکرد دانشگاه .

 • تهیه و تدوین آیین نامه عملکرد داخلی شورا و کمیته های آن.

 • بررسی و تایید پیشنهاد های رئیس و انجمن های دانشگاه

 • تدوین بودجه سالانه دانشگاه و تعیین سرفصل های تخصیص بودجه.


بند:

 • رئیس دانشگاه رابط میان شورای دانشگاه و انجمن دیده بانان است. همه ی پیشنهاد ها یی که در شورا مطرح میشود و پس از کنکاش شورا مورد تایید قرار میگیرد، باید توسط رئیس دانشگاه در دستور کار نشست انجمن دیده بانان قرار داده شود تا در صورت تصویب انجمن صورت رسمی و قانونی پیدا کند.