انجمن دانشبانان

 • انجمن دانش بانان :

 • اعضای این انجمن را روسای دانشکده ها ( گروه های درسی)، سرپرستان کارگاه ها و روسای مراکز محلی و منطقه ای تشکیل میدهند.

 • رئیس دانشگاه، عضو و رئیس انجمن دانش بانان است.

 • استادان، دانش یاران، استادیاران، آموزش یاران، دانشمندان، نویسندگان، و هنرمندانی که به دلیل اعتقاد به هدف ها و آرمانی های دانشگاه، دعوت دانشگاه را پذیرفته اند یا خود داوطلبانه به این کاروان فرهنگی پیوسته اند، و در دانشکده ها، گروه های درسی ، یا کارگاه ها گرد هم آمده اند، هریک رئیس واحد خود را با اکثریت رای اعضا انتخاب و برای تایید به انجمن دیده بانان معرفی می کنند.


 • وظایف و اختیارات انجمن دانش بانان

 • انجمن در نخستین نشست خود آیین نامه داخلی خود را تدوین و تصویب می کند.

 • انجمن آیین نامه استخدامی و ارزیابی رتبه دانشگاهی دانش بانان را، با توجه به ضوابط مصوب انجمن دیده بانان تدوین می کند. پس از نظر خواهی از انجمن دیده بانان و تصویب آن در انجمن دانش بانان با اکثریت آرا، این آیین نامه از سوی رئیس دانشگاه برای اجرا به واحد های مربوط ابلاغ می شود.

 • اعضای گروه های درسی، با همکاری یکدیگر و هم آهنگی با واحدهای دیگر، برای هر یک از رشته ها و درس ها، برنامه های تفصیلی شامل پهرست نردبانی مواد درسی، متن های درسی خود آموز، متن های دیداری و شنیداری، و مواد کمک درسی را تدوین می کنند.

 • برنامه های تدوین شده توسط گروه های مختلف، برای هماهنگی درس های مشترک میان رشته ای، در انجمن مطرح می شود و پس از تصویب برای آگاهی و نظر خواهی به انجمن دیده بانان فرستاده میشود. با تصویب انجمن دیده بانان، برنامه ها رسمی و اجرایی خواهد شد.

 • هر گروه درسی، تعداد واحدهای هر درس، ضوابط قبولی در آن، تعداد و نوع آزمون ها، و تعداد و برنامه کلاس های مجازی لازم را تعیین می کند.

 • در رشته هایی ( چون باستان شناسی) که کار آموزی میدانی دانشجویان ضروری است یا رشته هایی ( چون رشته های تخصصی پزشکی ) که کارورزی دانشجو زیر نظر استادان شایسته ضروری است، دانشگاه با بستن قرارداد با واحدهای خارج دانشگاه، دانشکده ها، دانشگاه ها و بیمارستان ها و آزمایشگاه های واجد شرایط ، امکان کارآموزی و آموزش عملی دانشجویان را فراهم می کند.

 • انجمن دانش بانان ، برای پاسخگویی به نیازهای فوری جامعه زیر پوشش خود، در همکاری با مقامات محلی، برای تربیت کادرهای متخصص مورد نیاز برای خدمات بهداشتی، فرهنگی، رشد و توسعه اجتماعی، کشاورزی و صنعتی برنامه هایی را تدوین میکند و پس از تصویب انجمن دیده بانان و تایید مقام های مسئول محلی به اجرا می گذارد.

 • انجمن دانش بانان، با توجه به امکانات دانشگاه، پیشنهادی را برای افزایش یا کاهش تعداد دانشجویان پذیرفته شده در هر رشته تدوین می کند و به انجمن دیده بانان برای تایید یا رد می فرستد.

 • انجمن دانش بانان موظف است که تمامی سیاست ها و روال های اجرایی برای رسیدن به هدف ها و آرمان های دانشگاه را در زمینه های آموزشی و پژوهشی تدوین و برای تصویب به انجمن دیده بانان ارایه کند.


 • گروه دانش بانان

ساختار و جایگاه گروه دانش بانان در دانشگاه جهانی کورش بزرگ

 • استاد: برای رسیدن به درجه استادی در دانشگاه، فرد باید:

 • درجه دکترا ی تخصصی در رشته مربوط از یک دانشگاه معتبر جهانی داشته باشد.

 • حداقل مدت 10 سال در سمت دانشیاری در یک دانشگاه معتبر خدمت (تدریس، پژوهش ) کرده باشد.

 •  12 پایان نامه فوق لیسانس یا 6 تز دکترا زیر نظر و به سرپرستی او تهیه و پذیرفته شده باشد.

 • 50 مقاله علمی پژوهشی نوشته و در مجلات علمی تخصصی معتبر بین المللی به چاپ رسانده باشد.


 • دانشیار: برای رسیدن به درجه دانشیاری در دانشگاه، فرد باید:

 • درجه دکترا ی تخصصی در رشته مربوط از یک دانشگاه معتبر جهانی داشته باشد.

 • حداقل مدت 6 سال در سمت استادیاری در یک دانشگاه معتبر خدمت (تدریس، پژوهش ) کرده باشد.

 • 7 پایان نامه فوق لیسانس یا 4 تز دکترا زیر نظر و به سرپرستی او تهیه و پذیرفته شده باشد.

 • 30 مقاله علمی ، پژوهشی نوشته و در مجلات علمی، تخصصی معتبر بین المللی به چاپ رسانده باشد. 


 • استادیار: برای رسیدن به درجه استادیاری در دانشگاه، فرد باید:

 • درجه دکترا ی تخصصی در رشته مربوط از یک دانشگاه معتبر جهانی داشته باشد.

 • حداقل مدت 4 سال در یک دانشگاه معتبر خدمت (تدریس، پژوهش ) کرده باشد.

 • 6 پایان نامه فوق لیسانس  زیر نظر و به سرپرستی او تهیه و پذیرفته شده باشد.

 • 10 مقاله علمی پژوهشی نوشته و در مجلات علمی تخصصی معتبر بین المللی به چاپ رسانده باشد. 


 • آموزش یار: برای رسیدن به درجه آموزشیاری در دانشگاه، فرد باید:

 • حداقل مدرک فوق لیسانس در رشته مربوط از یک دانشگاه معتبر داشته باشد.

 • حداقل دوسال سابقه کار آموزشی، پژوهشی در یک موسسه معتبر بین المللی داشته باشد.

 • حداقل از دو استاد شناخته شده دانشگاه معرفی نامه و تاییدیه مبنی بر توان خدمت در سمت آموزشیاری داشته باشد.


 • استادان شایسته ( شایان)

 • دانش پژوهان شناخته شده در جهان،

 • نامداران در رشته های پزشکی، علوم پزشکی، فناوران و مهندسان:

پزشکان، فناوران و مهندسان در رشته های گوناگون نیز در گروه دانش بانان دانشگاه با مدرک های دانشگاهی ، نوشته ها و فهرست شرکت در همایش های علمی جهانی با تایید اهل فن و دفتر آموزش دانشگاه نیازی به موارد ذکر شده در بالا را ندارند.


 • نامداران در هنر و ادبیات،

نگارگران، تندیس سازان، معماران، نویسندگان، هنرپیشگان، شاعران، فیلم سازان، خوانندگان، آهنگ سازان و هنروران و صنعت گرانی که در پیشه خود دارای سبک هستند و به استادی شناخته شده اند، برای هموندی در گروه دانش بانان دانشگاه نیازی به داشتن مدرک رسمی دانشگاهی ندارند، اما باید دارای شرایط زیر باشند:

 • بر اساس معیار های پذیرفته شده در پیشه و فن خود ، حداقل در شمار 7 تن اول باشند.

 • حد اقل 5 اثر آفریده باشند که از نظر ارزش هنری مورد تایید اهل فن باشد.

 • آثارشان، از ابتذال ، وابستگی و تبلیغ ضد ارزش ها به دور باشد.