انجمن دیده بانان


 • انجمن دیده بانان

 • انجمن دیده بانان از گروهی فرهیخته با دانش گسترده، دیده بان کار دانشگاه خواهند بود.

 • انجمن دیده بانان، برترین نهاد دانشگاه است که دیده بانی بر کار و برنامه های دانشگاه را در همه زمینه ها: آموزشی، مالی، اداری، و اجتماعی را بر عهده دارد.

 • انجمن دیده بانان 11 هموند دارای رای دارد که به ترتیب زیر انتخاب می شوند:

 • 3 تن از هموندان گروه بنیاد گذاران، به انتخاب پاسخور گروه.

 • 6 تن از فرهنگ یاران و دانشگاهیان آگاه به امور آموزش عالی ، به ویژه آموزش رایانه ای به دعوت و با رای برتر هموندان گروه بنیاد گذار

 • 2 تن از دست اندرکاران آموزش عالی کشورهایی که دانشگاه در آن اعتبار نامه فعالیت دارد و نخستین هسته فعالیت دانشگاه در آن است.

 • رئیس دانشگاه، عضو بدون حق رای انجمن دیده بانان است.

 • مدت خدمت هموندان گروه دیده بانان ( به استثنای 3 عضو گروه بنیاد گذاران) 5 سال است که می تواند با روادید گروه بنیاد گذاران برای 3 دوره دیگر تمدید شود.

 • اختیارات و وظایف گروه دیده بانان:

 • تصویب آیین نامه ها و مقررات داخلی گروه

 • تعیین سیاست های کلی آموزشی، اداری و اجرایی دانشگاه در چارچوب آرمان ها و هدف های تعیین شده از سوی گروه بنیاد گذاران.

 • تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه، افزودن یا کاستن برنامه ها،ایجاد تغییر در سازمان های دانشگاه بنا به پیشنهاد شورا یا واحد های صاحب صلاحیت.

 • انتخاب رئیس دانشگاه از میان نامزدهای معرفی شده از سوی شورای دانش بانان

 • تصویب بودجه سالانه دانشگاه.

 • تصویب میزان شهریه واحد های درسی

 • تصویب آیین نامه های مالی، اداری، و استخدامی دانشگاه

 • تصویب آیین نامه استخدامی دانش بانان بر اساس طرح پیشنهادی گروه دانش بانان

 • ارزیابی و نظارت بر آموزش در دانشگاه.

 • ارزیابی و تصویب تاسیس شعبه های محلی یا منطقه ای دانشگاه.

 • تصویب طرح های کلان سرمایه گذاری دانشگاه.

 • تایید صلاحیت مدیران ارشد دانشگاه که از سوی رئیس دانشگاه منصوب می شوند.