کارکنان

در این بنیاد نامه، به کسانی که در زمینه های گوناگونِ اداری، فناوری، پشتیبانی و پیوندهای همگانی کاری انجام می دهند «کارکنان= Personnel» گفته می شود.

کارکنان دانشگاه در گروههای زیر بخش بندی می شوند:


  • کارکنان پایا (استخدام دائمی) برابر پیمان نامۀ وابسته

  • کارکنان پاره یی (استخدام فصلی) برابر پیمان نامۀ وابسته

  • کارکنان زمانی (استخدام موقت) برابر پیمان نامۀ وابسته

  • کارکنان برنامه یی (برای انجام یک کار ویژه)

  • کارکنان داوخواه (داوطلبان) برابر پیمان نامۀ وابسته