انجمن کارگزاران

 • انجمن کارگزاران :

 • انجمن کارگزاران بازوی اجرایی و اداری/مالی دانشگاه است.

 • رئیس دانشگاه، معاونان او، رئیس بخش امور دانشجویان، خزانه دار، روسای ادارات مالی، حسابداری، رایانه، و سایر واحدهای خدماتی زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه عضو این انجمن هستند.

 • مسئولیت اجرای مصوبات و رهنمود های انجمن دیده بانان ، پیاده کردن سیاست های کلی دانشگاه، و اداره جریان امور روزانه دانشگاه بر عهده این گروه است.

 • هر یک از واحد های عضو این انجمن موظف است آیین نامه و روش های اجرای وظایف خود را در چارچوب هدف ها و آرمان های ابلاغ شده دانشگاه تدوین کند و برای تصویب و هم آهنگی با سایر واحد ها به انجمن کارگزاران بفرستد. انجمن کارگزاران متن نهایی شده را برای تصویب به شورای دانشگاه می فرستد.

 • انتخاب، انتصاب، مسئولیت ها و وظایف خزانه دار، رئیس اداره بودجه و امور حسابداری، حسابرس ها، مشاوران حقوقی و هر مقام مسئول دیگر تابع آیین نامه ویژه ای خواهد بود که به تصویب انجمن دیده بانان و تایید انجمن بنیاد گذاران رسیده باشد.

 • رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه بالاترین مقام اجرایی دانشگاه است که همه ی امور آموزشی، اداری، مالی و اجرایی دانشگاه زیر نظر او انجام می شود. رئیس دانشگاه از سوی انجمن دانش بانان از میان اعضای آن انجمن یا از میان افراد واجد شرایط دیگر انتخاب و به انجمن دیده بانان معرفی می شود. انجمن دیده بانان پس از بررسی و تایید صلاحیت ، فرد معرفی شده را به ریاست دانشگاه منصوب می کند.

بند:

 • در آغاز، نخستین رئیس دانشگاه از سوی گروه بنیاد گذاران انتخاب و منصوب می شود. مدت تصدی او از زمان آغاز به کار رسمی دانشگاه ( آغاز تدریس) حداقل 5 سال است. انتخاب مجدد او برای سه دوره ی 5 ساله بعدی از طرف انجمن دیده بانان روا است .

 • دوره خدمت رئیس دانشگاه 5 سال است . تمدید دوران خدمت برای سه دوره 5 ساله متوالی با اکثریت آرا انجمن دیده بانان روا است.

 • رئیس دانشگاه را می توان – به دلیل عدم کفایت- پیش از پایان دوران خدمت با حداقل 8 رای موافق اعضای گروه دیده بانان برکنار کرد مشروط به آنکه حداقل یک تن از اعضای انجمن بنیاد گذاران هم به برکناری او رای موافق داده باشد.

 • رئیس دانشگاه ، از میان اعضای دانشگاه یا خارج، افراد واجد شرایط را برای تصدی سمت های معاونت یا ریاست واحد هایی که بی واسطه زیر نظر رئیس دانشگاه انجام وظیفه می کنند انتخاب و برای تایید به هیات امنا معرفی میکند.

 • معاونان دانشگاه، نامزدهای مورد نظر خود را برای تصدی واحد های زیر پوشش ، به رئیس دانشگاه معرفی میکنند.

 • روسای دانشکده ها و گروه های درسی از سوی اعضای هر دانشکده یا گروه درسی انتخاب و برای تایید به رئیس دانشگاه معرفی می شوند.

 • تعداد معاونان، دانشکده ها، گروه های درسی، واحد های تحت نظر هر معاون، وظایف و اختیارات هر یک بر اساس نیازهای دانشگاه در هر زمان تعیین می شود و می باید به تایید انجمن دیده بانان برسد.

 • نصب و عزل معاونان و روسای واحد های مستقل تابع آیین نامه استخدامی دانشگاه است که به تایید انجمن دیده بانان رسیده است .


 • وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:

 • اجرای برنامه ها و خط مشی تعیین شده از سوی انجمن دیده بانان

 • تدوین و اجرای آیین نامه های مالی، اداری، استخدامی، و آموزشی دانشگاه که به تصویب انجمن دیده بانان رسیده است.

 • تنظیم بودجه سالانه دانشگاه و ارائه آن به انجمن دیده بانان برای تصویب.

 • فراهم کردن ترازنامه حسابرسی شده سالانه دانشگاه برای تایید انجمن دیده بانان

 • فراهم کردن روش ها و سیاست های اجرایی برای برآوردن نیازهای مالی و اداری و رسیدن به هدف ها و آرمان های آموزشی، دانشگاه .

 • اداره امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، مالی، اداری، ارتباطات داخلی و خارجی دانشگاه بر اساس هدف ها، و آرمان های مصوب .

 • باز کردن حساب های بانکی به نام دانشگاه، امضای اسناد مالی و معاملاتی مربوط به دانشگاه . هر گونه سند مالی کلان می باید به امضای مشترک رئیس و ذیحساب دانشگاه برسد. اسناد مالی یا قراردادهای کلان تری که برای دانشگاه تعهداتی بیش از حد تعیین شده ایجاد میکند، باید به تصویب مجدد انجمن دیده بانان برسد. انجمن دیده بانان آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه و حداکثرهای مجاز را تعیین خواهد کرد.

 • همه اسناد علمی و اداری دانشگاه باید به مهر و امضای رئیس دانشگاه، و رئیس واحد مربوط برسد

 • رئیس دانشگاه، سخنگوی رسمی دانشگاه است. هر نوع ارتباط با دیگر سازمان ها، موسسات، بنگاه ها، انجمن ها و بنیاد های خارج از دانشگاه – چه دولتی باشند چه خصوصی- باید از طریق رئیس دانشگاه یا با اجازه و اطلاع مستقیم او انجام شود. هیچ یک از واحد ها یا اعضای واحد های دانشگاه نمی توانند بدون اجازه یا حکم رئیس دانشگاه به عنوان سخنگو یا نماینده دانشگاه اقدام کنند.

 • رئیس دانشگاه، پس از انتصاب، به صورت خودکار عضو انجمن دیده بانان خواهد بود اما حق رای نخواهد داشت.