برنامه های پشتیبان

  • برنامه های پشتیبان:

  • گاه شمار دانشگاه : دانش نامه ی جشن ها و شاد روزها، و رویدادهای نیک و بد در گذر تاریخ

  • شاهنامه دانشگاه: پدیده یی نو در زمینه ی شاهنامه شناسی

  • فرزانگان: کارنامه دانش بانان، دانشیاران و آموزگاران ; از نخبگان گستره فرهنگی

  • خانه کتاب: گنجینه نوشته های بندهش

  • هنرکده: کانونی است برای گرد هم آیی، همدلی و همکاری میان هنرمندان از کران تا کران این گستره ی فراخدامن فرهنگی، از ورز رود تا میان رودان و جای جای این گاهواره ی بزرگ شهریگری، در همه زمینه های هنر: نگارگری، تندیس سازی، فرتورگری، سفالگری، غالی بافی، خنیاگری، هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی و جز اینها.

  • زبانکده: کانونی است برای بررسی و آموزش زبانهای پارسی باستان: سغدی ، ختنی ، اوستایی، پهلوی، پارسی دری، بلخی، و زبانهای کردی ، تالشی ، پامیری ، آذری، یغنابی، بلوچی، لری و دبیره های این گویشها.