رشته های آموزشی

تاريخ :

 • گواهی نامه : ماستر

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : فارسى

 • سرپرست : پروفسورسيف الله ملاجانوف

فلسفه :

 • گواهی نامه : ماستر

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : فارسى

 • سرپرست : پروفسور محمد حضرتی

هنر :

 • گواهی نامه : ماستر

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : فارسى

 • سرپرست : پروفسور عسكر على رجبوف

زبانهای کهن :

 • گواهی نامه : ماستر

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : فارسى

 • سرپرست : پروفسور پروان خان جمشيدی

گیتا شناسی :

 • گواهی نامه : ماستر

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : فارسى

 • سرپرست : پروفسور خيال بابايوف

باستان شناسی :

 • گواهی نامه : ماستر

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : فارسى

 • سرپرست : پروفسور سعيد مراد بابا ملايوف

زیست بوم :

 • گواهی نامه : ماستر

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : فارسى

 • سرپرست : پروفسور روشن رحمانى

تاریخ ریاضی :

 • گواهی نامه : ماستر

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : فارسى

 • سرپرست : پروفسور ممد شاه هلالوف

زبان و ادب پارسی :

 • گواهی نامه : ماستر

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : فارسى

 • سرپرست : پروفسور ناصرالدین سلیمی

تاریخ فناوری :

 • گواهی نامه : ماستر

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : فارسى

 • سرپرست : پروفسور عباس چرخچی

فناوری پیشتاز در پزشکی :

 • گواهی نامه : کارآموزی / تخصصی

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : فارسى

 • سرپرست : دکتر سیروس اسدی / پرفسور عبیدالله قربانوف

فناوری پیشتاز در مهندسی :

 • گواهی نامه : مهندسی

 • زمان : ۲۰۲۱

 • زبان آموزش : انگلیسی

 • سرپرست : ...