باستانشناسی: از هزاره ششم پیش از میلاد تا هزاره یکم و آغاز پادشاهی کورش هخامنشی

گواهی نامه : ماستر

زبان آموزش : فارسى

سرپرست گروه : پروفسور سعید بابا ملایوف

هموندان گروه:
- دانشجويانی که با مدرك ليسانس و يا اينكه چهار سال آموزش دانشگاهی پس از ديپلم دبيرستان در رشته های باستان شناسی، تاريخ باستان، تاریخ هنر باستانی آموزش ديده اند مي توانند دوره كارشناسى در باستان شناسی را پس از دو سال و با گذراندن آزمون درسها و گزارش يك پژوهش دانشگاهى به پايان رسانند .

- همه دانشجويان با دوره آموزشى چهار ساله دانشگاهى و بيشتر ميتوانند پس از سه سال و با گذراندن آزمون درسها و گزارش يك پژوهش دانشگاهى، دوره كارشناسى خودرا به پايان رسانند.

اعتبار و قبولى يك پژوهش دانشگاهى بر پايه نشر دو جستار ويژه در پيك دانشگاه و يا ژورنال هاي آكادميك به هر زبان و دبيره اى درباره موضوع پژوهشى امكان پذير است. بررسی پژوهشی به سرپرستی یکی از هموندان گروه و چند بخش، پیشگفتار، گفتار و بررسی کار پژوهشی را در بر خواهد گرفت.