فناوری پیشتاز در مهندسی

فناوری پیشتاز در مهندسی: فناوری و مهندسی در ساختار رایانه ای

گواهی نامه : مهندسی

زبان آموزش : انگلیسی

سرپرست گروه

هموندان گروه:

  1. مهندس فیروز فیروزنیا- دانش آموزان با دیپلم دبیرستانی ( دوازده سال آموزش) و دانشجويانی که با مدرك ليسانس و يا اينكه چهار سال آموزش دانشگاهی پس از ديپلم دبيرستان در رشته های مهندسی، ریاضی، و دیگر دانشهای رشته های علوم، پزشگی، معماری و هنری آموزش ديده اند ميتوانند دوره مهندسی در رشته فناوری را پس از سه سال و با گذراندن آزمون درسها و گزارش يك پژوهش دانشگاهى به پايان رسانند .

- همه دانشجويان با دوره آموزشى چهار ساله دانشگاهى و بيشتر ميتوانند پس از سه سال و با گذراندن آزمون درسها و گزارش يك پژوهش دانشگاهى، دوره كارشناسى خودرا به پايان رسانند.

اعتبار و قبولى يك پژوهش دانشگاهى بر پايه نشر دو جستار ويژه در پيك دانشگاه و يا ژورنالهاى اكادميك به هر زبان و دبيره اى در باره موضوع پژوهشى امكانپذير است. بررسی پژوهشی به سرپرستی یکی از هموندان گروه و چند بخش، پیشگفتار، گفتار و بررسی کار پژوهشی را در بر خواهد گرفت.