فناوری پیشتاز در پزشگی: فناوری در رشته های گوناگون کاردپزشکی

پرفسور عبیدالله قربانوف

گواهی نامه : کارآموزی / تخصصی

زبان آموزش : فارسى

سرپرستان گروه : دکتر سیروس اسدی / پرفسور عبیدالله قربانوف

- دانشجويانی که با مدرك دکترای پزشگی و کارورزی در رشته کارد پزشگی (جراحی-چهارسال) آموزش ديده اند ميتوانند این دوره را با گذراندن بخش تئوری و آزمون درسها و سپس دوره یک تا سه سال کار در بخش های جراحی و گزارش يك پژوهش دانشگاهى به پايان رسانند .

اعتبار و قبولى يك پژوهش دانشگاهى بر پايه نشر دو جستار ويژه در پيك دانشگاه و يا ژورنالهاى اكادميك به هر زبان و دبيره اى در باره موضوع پژوهشى امكان پذير است. بررسی پژوهشی به سرپرستی یکی از هموندان گروه و چند بخش، پیشگفتار، گفتار و بررسی کار پژوهشی را در بر خواهد گرفت.

دکتر سیروس اسدی

پهرست گروه بازسازی و کاردپزشکی پلاستیک

Dzhanobilova Sitora Murodilloevna

Alisher Baratov

Kholov Sharafjon Ishoqjonovich

Homidzoda Isokhon Jaloliddin

Mardonzoda Qurbonalii Mirzo

Dadodzhonov Zhakhongir Yuldoshmatovich

Saidov Iskandar Saidjafarovich

پهرست دوره های کاردپزشکی پلاستیک

نام دوره :

  • Rhinoplasty and septoplasty for deformities of the external nose and curvature of the nasal septum

  • Reconstructive plastic surgery for the consequences of burns the body: post-burn dermatogenic contractures

  • Surgical treatment of branchial asthma

  • Surgical operations of genital organs in men and woman’s

  • Reconstructive - restorative operations in case of anatomical and functional insufficiency of the anterior abdominal wall

  • Miscellaneous reconstructive plastic surgery