تاریخ فناوری: فناوری و مهندسی در گستره فرهنگ ایرانی

گواهی نامه : ماستر

زبان آموزش : فارسى

سرپرست گروه : پرفسور عباس چرخچی

هموندان گروه:
- دانشجويانی که با مدرك ليسانس و يا اينكه چهار سال آموزش دانشگاهی پس از ديپلم دبيرستان در رشته های مهندسی، ریاضی، و دیگر دانشهای رشته های علوم، پزشگی، معماری و هنری آموزش ديده اند ميتوانند دوره كارشناسى در رشته تاریخ فناوری را پس از دو سال و با گذراندن آزمون درسها و گزارش يك پژوهش دانشگاهى به پايان رسانند .

- همه دانشجويان با دوره آموزشى چهار ساله دانشگاهى و بيشتر ميتوانند پس از سه سال و با گذراندن آزمون درسها و گزارش يك پژوهش دانشگاهى، دوره كارشناسى خودرا به پايان رسانند.

اعتبار و قبولى يك پژوهش دانشگاهى بر پايه نشر دو جستار ويژه در پيك دانشگاه و يا ژورنالهاى اكادميك به هر زبان و دبيره اى در باره موضوع پژوهشى امكانپذير است. بررسی پژوهشی به سرپرستی یکی از هموندان گروه و چند بخش، پیشگفتار، گفتار و بررسی کار پژوهشی را در بر خواهد گرفت.