تاریخ ریاضی: تاریخ ریاضی در گستره فرهنگ ایرانی

گواهی نامه : ماستر

زبان آموزش : فارسى

سرپرست گروه : پروفسور ممد شاه هلالوف

هموندان گروه:

Nurov Is khokboi Jumaevich

Jangibekov Gulkhoja

Rahmatov Jamshed Shavkatovich


- دانشجويانی که با مدرك ليسانس و يا اينكه چهار سال آموزش دانشگاهی پس از ديپلم دبيرستان در رشته های نجوم، ریاضی و مهندسی آموزش ديده اند ميتوانند دوره كارشناسى در رشته تاریخ ریاضی را پس از دو سال و با گذراندن آزمون درسها و گزارش يك پژوهش دانشگاهى به پايان رسانند .

- همه دانشجويان با دوره آموزشى چهار ساله دانشگاهى و بيشتر مي توانند پس از سه سال و با گذراندن آزمون درسها و گزارش يك پژوهش دانشگاهى، دوره كارشناسى خودرا به پايان رسانند.

اعتبار و قبولى يك پژوهش دانشگاهى بر پايه نشر دو جستار ويژه در پيك دانشگاه و يا ژورنال هاي آكادميك به هر زبان و دبيره اى در باره موضوع پژوهشي امكان پذير است. بررسی پژوهشی به سرپرستی یکی از هموندان گروه و چند بخش، پیشگفتار، گفتار و بررسی کار پژوهشی را در بر خواهد گرفت.