زیست بوم: ساختار زیستی و مردم شناسی

گواهی نامه : ماستر

زبان آموزش : فارسى

سرپرست گروه : پرفسور روشن رحمانی

- دانشجويانی که با مدرك ليسانس و يا اينكه چهار سال آموزش دانشگاهی پس از ديپلم دبيرستان در رشته های مردم شناسی، زیست شناسی، جغرافیا، باستان شناسی، تاريخ باستان، تاریخ هنر باستانی آموزش ديده اند مي توانند دوره كارشناسى در زیست-بوم شناسی را پس از دو سال و با گذراندن آزمون درسها و گزارش يك پژوهش دانشگاهى به پايان رسانند .

- همه دانشجويان با دوره آموزشى چهار ساله دانشگاهى و بيشتر مي توانند پس از سه سال و با گذراندن آزمون درسها و گزارش يك پژوهش دانشگاهى، دوره كارشناسى خودرا به پايان رسانند.

اعتبار و قبولى يك پژوهش دانشگاهى بر پايه نشر دو جستار ويژه در پيك دانشگاه و يا ژورنال هاي آكادميك به هر زبان و دبيره اى در باره موضوع پژوهشي امكان پذير است. بررسی پژوهشی به سرپرستی یکی از هموندان گروه و چند بخش، پیشگفتار، گفتار و بررسی کار پژوهشی را در بر خواهد گرفت.

پهرست هموندان گروه

فراقت عزیزی

قاسم سعدی

دلشاد رحیمی

سعید عارف

کیوان پهلوان

محمد جعفری

جواد رسولی