شاهنامه دانشگاه

«شاهنامه دانشگاه» يكى از دستاوردهای بسیار ارزشمندِ دانشگاه جهانی کورش بزرگ است که با کوشش شبانه روزی کارگزاران، و با یارمندی شماری از شاهنامه شناسانی که نامهای بزرگ دارند، سامان پذیرفت.


«شاهنامۀ فردوسی» بر سه پایۀ: « پارسی دری» ، «ادبسار ایرانی» و «کارنامۀ نیاکان» سروده شد و همانند خورشیدی جهانتاب در آسمان فرهنگ جهان درخشیدن گرفت.

پیر شهنامه گوی توس در همان سر آغاز سخن ما را زنهار می دهد که:

تو این را دروغ و فسانه مَـدان *** به یک سان رَوِشنِ زمانه مَدان

از آن هرچـه اندَر خورَد با خِرَد *** دگر بر رهِ راز، راهی بَرَد

برای شناخت اینگونه رازوارگیها، باید هر سه پایۀ : « پارسی دری» – «ادبسارایرانی» و «کارنامۀ نیاکان» از روزگار کیومرس [هنگامی که مردمان همراه با دد و دام در یک زیستگاه بسر می بردند] تا به امروز را بر رسید و با شناخت این سه پایه، به گوهرهای پنهان در گوشماهی سخن دست یافت.

«شاهنامۀ دانشگاه»، یک کانون بسیار سودمند فراروی دانش پژوهان جوان است تا در کندوکاوهای دانشیک خود، آسان تر از همیشه بتوانند زبان پارسی دری و شیوۀ بکار بردنِ واژگان پهلوی، هنر سخنوری، و خوانش درست شاهنامه را بیاموزند... سرگذشت نیاکان، فراز و فرود رخدادهای نیک و بد، گسترۀ گیتاشناسی در چرخه های گوناگونِ روزگار، خویشکاریها و لغزشهای زیانبار نیاکانِ خود را از نزدیک ببینند و پند بگیرند، با هستی شناسی و جهان بینی نیاکان خود آشنا شوند، شیوه های کشورداری، شهریاری، مردمی سالاری و پاسداری از ارزشهای والای مردمی و همۀ دیگر کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایرانی را بشناسند و خود را به چنین آرایه های دانش افزا بیارایند.

پس از هزار سال که از زندگی پر ارج شاهنامه می گذرد، برای نخستین بار کارمایه های هفتگانۀ زیر در یکجا فرادست جویندگان دانش، گذاشته می شوند:

شاهنامۀ گویا: با سدای زنده یاد اسماعیل قادر پناه. دانشجو با گوش سپردن به شیوۀ باز خوانی شاهنامه، خوانشِ درست، و شیوۀ بکاربردن واژگان پارسیِ دری را می آموزد.

شاهنامه چاپ مسکو: این نسخه بکوشش فرزانۀ گرانمایه استاد محمد نوری عثمانویچ و با پشتیبانی باباخان غفورف و شماری از فرهیختگان و شاهنامه شناسان در انستیتو خاور شناسی دانشگاه مسکو، و با بهره گیری از نسخه های: دیرینکدۀ لندن، سه نسخه از دست نویس ها در نامه سرای لنینگراد، نسخۀ قاهره[از پوشینۀ چهارم تا نهم]، برگردان عربی بنداری، نسخۀ توپ قاپوسرای(استانبول)، نسخۀ فراگیر(بمبئی)، و نسخۀ دیرینکدۀ ملی دهلی، ویراستاری شد و در 9 پوشینه فرادست جویندگان دانش جا گرفت.

واژه نامه: در این واژه نامه چمِ همۀ واژه ها به پارسی سره آمده و از بکار بردن هر واژۀ تازی خود داری شده است. افزون بر واژه نامه، آرش برخی از واژگانِ کمتر شناخته شده را در همان رج می توان دید.

نوشتارهای روشنگرانه: در هر رج از شاهنامه، اگر سخنی نیاز به بانمود داشته باشد، نوشتارهای روشنگرانه در همانجا فرا دید دانش پژوهان گذاشته می شوند.

نمایشگاه هنر: در هزار سال گذشته، بسیاری از هنرمندانِ نگارگر کوشیده اند فرازهایی از داستانهای دل انگیز شاهنامه را با هنر خود بنمایش بگذارند. کوششی فراگیر در کار است تا گردآوردی از اینگونه پدیده های هنری، از مینیاتورها گرفته تا پارچه نگاره ها و زر نوشته ها و دیگر دستاوردهای هنرمندان ایرانی در این نمایشگاه فرادید دانشجویان جا بگیرند.

نمایشگاه نسخه های گوناگون شاهنامه: افزون بر نسخه های دست نویس که امروزه در دیرینکده ها و نامه سراهای بزرگ جهان مانند: دست نویس نامه سرای ملی فلورانس- دو نسخه دست نویس در نامه سرای بریتانیا در لندن - دست نویس نامه سرای توپقاپو در استانبول- دست نویس نامه سرای دولتی لنینگراد در روسیه – دو نسخه دست نویس در نامه سرای قاهره – دست نویس نامه سرای لیدن- دست نویس نامه سرای ملی پاریس– دست نویس نامه سرای پاپ در واتیکان- دست نویس نامه سرای دانشگاه آکسفورد – و دست نویس نامه سرای دولتی برلین در آلمان، نسخه های بسیار فراوان دیگری نیز در ایران و هندوستان بچاپ رسیده اند. گرد آوری اینگونه نسخه ها،کار هم سنجی و نزدیک شدن به آنچه که فردوسی سروده است را آسان تر می کند.

نخشه ها و زمین نگاره های شاهنامه: برخی از رودها ،کوه ها ، و سرزمینها مانند: ایران، توران، سکستان، البرز، آمو، هندوستان، هاماوران، دشت سواران نیزه گذار... و جز اینها که در شاهنامه آمده اند، گاه زمینۀ گفتگوهای پر دامنه را فراهم آورده اند، گردآوری نخشه ها و زمین نگاره ها و جهان نماها از چرخه های گوناگون زمان، کار شناخت این جاها و سرزمین ها را آسان تر می کنند.

کارگزاران:

  • دکتر مهشید اسدی : هماهنگی ، مشاوره ، دهشهای مالی

  • دکتر سیروس اسدی : هماهنگی ، مشاوره ، دهشهای مالی

  • فیروز فیروزنیا :کارشناس ادبی ،ویرایشگر بیتها و متن ها

  • هومر آبرامیان : کارشناس ادبی، واژه نامه

  • بانو سیندخت معصومی : طراح لوگو

  • میلاد معصومی : گرافیست

  • فرزاد فرازدل : ویرایشگر

  • کورش معصومی : طراحی و برنامه نویسی